ČSV ZO Olomouc

Jak začít včelařit

Pokud uvažujeme o včelaření, měli bychom nejprve zvážit několik zásadních věcí.

Počáteční investice do včelařství je dosti značná. Musíme nakoupit nové úly, (staré nekupovat, i pokud by byly sebelevnější) dále nejrůznější včelařské zařízení a ochranné pomůcky a samozřejmě také včelstva ve formě oddělků. Včelstva nakupujeme od známého včelaře, nebo z uznaného chovu. Prodávající by nám měl vždy doložit potvrzení o zdravotním stavu prodávaného včelstva. Musíme si samozřejmě pořídit také medomet, abychom mohli získat med ze včelích plástů. Medomety se vyrábí dnes již výhradně nerezové. Medomet pořizujeme vždy kvalitní, nejlépe s elektrickým pohonem, protože je to investice na několik desítek let. Stát sice poskytuje včelařům různé dotace, musíme mít ale štěstí, aby naše žádost o dotaci byly vybrána, protože žadatelů je mnoho a finančních prostředků málo. Pokud tedy náhodou dotaci získáme, tato nám stačí sotva na 1/3 celkových požadovaných nákladů. Včelařením se opravdu zbohatnout nedá. Existují sice včelí farmy, ale aby se taková včelí farma slušně uživila, musí obhospodařovat 300 - 500 včelstev. Taková farma většinou provozuje i stolařskou výrobu a vyrábí úly jednak pro vlastní potřebu, tak i na prodej. Jako zájmoví malovčelaři získáme kvalitní med pro vlastní spotřebu. Příjem z přebytků prodaného medu použijeme hlavně na nákup cukru ke krmení včel na zimu. Chov do čtyřiceti včelstev je osvobozen od daně z příjmu.

Včelaření nám zabere spoustu volného času. Včelám se musíme věnovat vždy, když to včely potřebují s ohledem na právě probíhající roční období a ne kdy se to hodí nám. Pokud toto zásadní pravidlo nedodržíme, budou naše včelařské výsledky podprůměrné.

Neméně důležitým hlediskem je správný výběr včelařského stanoviště. Včela má dolet za snůškou 3 - 5 km. Nejvýhodnější je stanoviště v blízkosti lesa, protože ten nám zaručí vždy dostatek kvalitního medu. Stanoviště v dosahu zemědělských plodin, jako je řepka, hořčice, jetel a podobně nám zaručí jednorázovou snůšku a to zpravidla jednodruhových medů. Navíc jsme závislí na tom, co pěstitelé na zemědělských plochách zrovna zasejí. Stanoviště v zahradách a ovocných sadech je výhodné hlavně v opylení ovocných stromů, snůška z ovocných stromů slouží jen k jarnímu rozvoji včelstva.

K zahájení včelaření nepotřebujeme žádné zvláštní povolení, jen je třeba dodržovat některé zákony. Nejdůležitějším je Veterinární zákon. Podle tohoto zákona je včela charakterizována jako hospodářské zvíře. Každý chovatel, tedy i včelař musí být podle tohoto zákona řádně registrován. Tuto registraci provádí Českomoravská společnost chovatelů, Hradišťko pod Medníkem. Na základě podané žádosti nám tato společnost přiděli registrační číslo včelaře a podle udaného čísla katastrálního území rovněž číslo stanoviště včel. Dále musíme respektovat § 127 Občanského zákoníku, který říká, že se musíme zdržet všeho, čím bychom nad míru přiměřenou omezovali, nebo ohrožovali výkon práv jiného. Ve včelařské terminologii to znamená, že včelstva neumísťujeme do těsné blízkosti obytných domů a veřejných komunikací, případně usměrníme let včel vhodnými zábranami, nebo výsadbou živých plotů tak, aby neobtěžovaly okolí. Pokud již dojde ke sporům se sousedy ohledně včel, řešíme je vždy pokojnou cestou, nikdy ne arogancí. Hodně pomůže také sklenice medu, kterou sousedům každým rokem darujeme. Pokud by již došlo dokonce k občansko-právnímu jednání, je na straně stěžovatele dokázat, že jsou to právě naše včely, které někoho ohrozily, což je prakticky nemožné. Poslední m zákonem, který se nás týká je Zákon o rostlinolékařské péči. Včelař je podle tohoto zákona povinen písemně nahlásit zřízení včelařského stanoviště na místně příslušném obecním úřadě a toto hlášení každým rokem opakovat vždy do konce února běžného roku. Pěstitelé, provádějící postřiky zemědělských plodin jsou naopak povinni se na obecních úřadech informovat o umístění včelstev v okruhu 5 km od ošetřovaných pozemků a sdělit všem chovatelům přesný den a hodinu provádění postřiků. Nám pak nezbývá , než úly před aplikací postřiku na nezbytně nutnou dobu uzavřít.

Český svaz včelařů sdružuje přes 98 % včelařů v České republice. Členství v tomto občanském sdružení je dobrovolné, přesto se většina včelařů sdružuje do spolků, aby si mohli vzájemně předávat zkušenosti. Jako člen Českého svazu včelařů budete dostávat za mírný poplatek svazový časopis Včelařství, kde je mnoho rad i pro začínající včelaře. Včelařský spolek pořádá také přednášky učitelů včelařství, zájezdy a exkurze se včelařskou tématikou, zajistí Vám léčiva na preventivní léčbu včel, zajistí Vám dotaci na zazimování včelstev apod.

Pokud se tedy rozhodnete pro včelaření, nezbývá, než Vám popřát mnoho úspěchů v tomto zajímavém a krásném koníčku.

Autor: P. Matlas


©2008-2024 kylar.NET